رنگ سیلیس

نام سیلیس برای کلیه کانی هایی با فرمول عمومی SiO2 برده می شود. این کانی ها با فرمول شیمیایی یکسان تشکیل پولی مورف های معروفی را می دهند که در گروه کواترز قرار می گیرند. کواترز در حالت خاص بصورت در کوهی ظاهر می گردد که در چنین حالتی تمام خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خود را آشکار می کند. سيليس یک غيرفلزي سخت است به رنگ بيرنگ تا سفيد رنگ و يا خاكستري تيره و زرد و رنگ خاکه سفيد. میزان SiO2 موجود در سنگ سیلیس در رنگ آن تاثیرگذار است، اما باید توجه داشت که رنگ سیلیس نمی­تواند به تنهایی تعیین کننده خلوص SiO2 موجود در سنگ باشد.