سیلیس جهت کود مایع سیلیس

کود دهی با سیلیس می ­تواند اثرات مفید زیر را داشته باشد:

  • مقاومت به بیماری های گیاهی را افزایش می ­دهد.
  • مقاومت گیاه به سمیت فلزاتی نظیر آلومینیوم،‌ منگنز و آهن را افزایش می ­دهد.
  • مقاومت به استرس و عوامل نامساعد طبیعی را افزایش می­ دهد.
  • جوانه زنی و رشد گیاهچه را تقویت می­ کند.
  • منجر به افزایش حاصلخیزی و بهبود ساختار خاک می­ شود.
  • موجب افزایش استحکام ساقه در برابر خوابیدگی (ورس) می ­گردد.
  • کود مایع سیلیس صد درصد قابلیت انحلال در آب را داشته و به سهولت از طریق برگ جذب می ­شود.