سیلیس مگنت شده

در برخی از صنایع وجود آهن در سیلیس می تواند مضر باشد، به همین دلیل نیاز به نوعی سیلیسی است که میزان آهن آزاد موجود در آن حداقل ممکن باشد. سیلیس در طی فرآیند آماده سازی برای برخی از صنایع، یک بار مگنت میشود تا ذرات دارای آهن بیشتر از آن حذف شود و در صورتی که حساسیت بیشتر باشد این عملیات دوبار انجام میگیرد تا آهن آزاد موجود به حداقل ممکن برسد.