بایگانی برچسب: s

21088…..تعیین زمان های کاری ،گیرش ،گیرش مقاومت در حین کار برای ملات های سیلیکات و سیلیسی با گیرش شیمیایی مقاوم به مواد شیمیایی

21088…..تعیین زمان های کاری ،گیرش ،گیرش مقاومت در حین کار برای ملات های سیلیکات و سیلیسی با گیرش شیمیایی مقاوم به مواد شیمیایی

21088…..تعیین زمان های کاری ،گیرش ،گیرش مقاومت در حین کار برای ملات های سیلیکات و سیلیسی با گیرش شیمیایی مقاوم به مواد شیمیایی

17005…..چرم-تعیین مقدار -سیلیس کل- روش اسپکترومتری مولیبد و سیلیکات کاهش یافته

17005…..چرم-تعیین مقدار -سیلیس کل- روش اسپکترومتری مولیبد و سیلیکات کاهش یافته

17005…..چرم-تعیین مقدار -سیلیس کل- روش اسپکترومتری مولیبد و سیلیکات کاهش یافته

13846-2….فولاد -اندازه گیری مقدار سیلیسیم کل -روش اسپکتروفتومتری مولیبدوسیلیکات کاهش یافته -قسمت 2- مقدار سیلیسیم بین 001 تا 005

13846-2….فولاد -اندازه گیری مقدار سیلیسیم کل -روش اسپکتروفتومتری مولیبدوسیلیکات کاهش یافته -قسمت 2- مقدار سیلیسیم بین 001 تا 005

13846-2….فولاد -اندازه گیری مقدار سیلیسیم کل -روش اسپکتروفتومتری مولیبدوسیلیکات کاهش یافته -قسمت 2- مقدار سیلیسیم بین 001 تا 005

13846-1….فولاد وچدن-اندازه گیری مقدار سیلیس کل-روش اسپکتروفتومتری مولیبد وسیلیکات کاهش یافته-قسمت1-مقدارسیلیس بین 050درصدو01درصد

13846-1….فولاد وچدن-اندازه گیری مقدار سیلیس کل-روش اسپکتروفتومتری مولیبد وسیلیکات کاهش یافته-قسمت1-مقدارسیلیس بین 050درصدو01درصد

13846-1….فولاد وچدن-اندازه گیری مقدار سیلیس کل-روش اسپکتروفتومتری مولیبد وسیلیکات کاهش یافته-قسمت1-مقدارسیلیس بین 050درصدو01درصد

13692-2…کانه های آهن-اندازه گیری مقدار سیلیسیم- قسمت2-روش اسپکتروفتومتری مولیبدوسیلیکات احیا شده

13692-2…کانه های آهن-اندازه گیری مقدار سیلیسیم- قسمت2-روش اسپکتروفتومتری مولیبدوسیلیکات احیا شده

13692-2…کانه های آهن-اندازه گیری مقدار سیلیسیم- قسمت2-روش اسپکتروفتومتری مولیبدوسیلیکات احیا شده

12455….کریولیت طبیعی و مصنوعی- اندازه گیری مقدار سیلیس -روش اسپکتروفتومتری مولیبد و سیلیکات احیا شده

12455….کریولیت طبیعی و مصنوعی- اندازه گیری مقدار سیلیس -روش اسپکتروفتومتری مولیبد و سیلیکات احیا شده

12455….کریولیت طبیعی و مصنوعی- اندازه گیری مقدار سیلیس -روش اسپکتروفتومتری مولیبد و سیلیکات احیا شده