بایگانی برچسب: s

18854….تیوب و لوله بدون درز از آلیاژ نیکل-کروم-مولیبدن-کبالت -تنگستن -آهن -سیلیسیم UNS N06333- وبژگیها

18854….تیوب و لوله بدون درز از آلیاژ نیکل-کروم-مولیبدن-کبالت -تنگستن -آهن -سیلیسیم UNS N06333- وبژگیها

16998…کانه ها و کنسانتره های کروم- تعیین مقدار سیلیسیم -روش طیف سنجی جذب مولکولی و روش وزن سنجی -روش های آزمون

18797….تیوب بادرز جوش از آلیاژ نیکل-کروم -مولیبدن -کبالت -تنگستن -آهن -سیلیسیم (UNS N06333)

18797….تیوب بادرز جوش از آلیاژ نیکل-کروم -مولیبدن -کبالت -تنگستن -آهن -سیلیسیم (UNS N06333)

18797….تیوب بادرز جوش از آلیاژ نیکل-کروم -مولیبدن -کبالت -تنگستن -آهن -سیلیسیم (UNS N06333)

18790….لوله با درز جوش از آلیاژ نیکل-کروم -مولیبدن -کبالت -تنگستن-آهن-سیلیسیم (UNS N06333)- ویژگیها

18790….لوله با درز جوش از آلیاژ نیکل-کروم -مولیبدن -کبالت -تنگستن-آهن-سیلیسیم (UNS N06333)- ویژگیها

18789….تیوب و لوله از آلیاژهای نیکل -کروم -مولیبدن -کولومبیوم UNS N06852,UNS N06625و آلیاژ نیکل -کروم -مولیبدن -سیلیسیم (UNS N06219 -ویژگیها

14490 ….محصولات تخت نوردیده از جنس فولادهای الکتریکی سیلیسیم-آهن با دانه های جهت دار و کاملا فرایند شده

14490 ….محصولات تخت نوردیده از جنس فولادهای الکتریکی سیلیسیم-آهن با دانه های جهت دار و کاملا فرایند شده

14490 ….محصولات تخت نوردیده از جنس فولادهای الکتریکی سیلیسیم-آهن با دانه های جهت دار و کاملا فرایند شده

13692-2…کانه های آهن-اندازه گیری مقدار سیلیسیم- قسمت2-روش اسپکتروفتومتری مولیبدوسیلیکات احیا شده

13692-2…کانه های آهن-اندازه گیری مقدار سیلیسیم- قسمت2-روش اسپکتروفتومتری مولیبدوسیلیکات احیا شده

13692-2…کانه های آهن-اندازه گیری مقدار سیلیسیم- قسمت2-روش اسپکتروفتومتری مولیبدوسیلیکات احیا شده

13692-1….کانه های آهن-اندازه گیری مقدار سیلیسیم- قسمت1-روش های وزن سنجی

13692-1….کانه های آهن-اندازه گیری مقدار سیلیسیم- قسمت1-روش های وزن سنجی

13692-1….کانه های آهن-اندازه گیری مقدار سیلیسیم- قسمت1-روش های وزن سنجی