بایگانی برچسب: s

20324….فولاد -اندازه گیری سیلیس -طیف سنجی نشر اتمی پلاسمای جفت شده القایی -روش آزمون

20324….فولاد -اندازه گیری سیلیس -طیف سنجی نشر اتمی پلاسمای جفت شده القایی -روش آزمون

20324….فولاد -اندازه گیری سیلیس -طیف سنجی نشر اتمی پلاسمای جفت شده القایی -روش آزمون

18847….سیم فولاد آلیاژی کروم-سیلیسیم و آلیاژی کروم -سیلیسیم -وانادیم با کیفیت فنر شیر-ویژگیها

18847….سیم فولاد آلیاژی کروم-سیلیسیم و آلیاژی کروم -سیلیسیم -وانادیم با کیفیت فنر شیر-ویژگیها

18847….سیم فولاد آلیاژی کروم-سیلیسیم و آلیاژی کروم -سیلیسیم -وانادیم با کیفیت فنر شیر-ویژگیها

13846-2….فولاد -اندازه گیری مقدار سیلیسیم کل -روش اسپکتروفتومتری مولیبدوسیلیکات کاهش یافته -قسمت 2- مقدار سیلیسیم بین 001 تا 005

13846-2….فولاد -اندازه گیری مقدار سیلیسیم کل -روش اسپکتروفتومتری مولیبدوسیلیکات کاهش یافته -قسمت 2- مقدار سیلیسیم بین 001 تا 005

13846-2….فولاد -اندازه گیری مقدار سیلیسیم کل -روش اسپکتروفتومتری مولیبدوسیلیکات کاهش یافته -قسمت 2- مقدار سیلیسیم بین 001 تا 005

13846-1….فولاد وچدن-اندازه گیری مقدار سیلیس کل-روش اسپکتروفتومتری مولیبد وسیلیکات کاهش یافته-قسمت1-مقدارسیلیس بین 050درصدو01درصد

13846-1….فولاد وچدن-اندازه گیری مقدار سیلیس کل-روش اسپکتروفتومتری مولیبد وسیلیکات کاهش یافته-قسمت1-مقدارسیلیس بین 050درصدو01درصد

13846-1….فولاد وچدن-اندازه گیری مقدار سیلیس کل-روش اسپکتروفتومتری مولیبد وسیلیکات کاهش یافته-قسمت1-مقدارسیلیس بین 050درصدو01درصد

1070…فولاد و چدن ـ اندازه گیری مقدار سیلیس کل روش وزنی ـ روش آزمون

1070…فولاد و چدن ـ اندازه گیری مقدار سیلیس کل روش وزنی ـ روش آزمون

1070…فولاد و چدن ـ اندازه گیری مقدار سیلیس کل روش وزنی ـ روش آزمون